BİLDİRİLER


ULUSAL BİLDİRİLER

“İstanbul’un Osmanlılardan Önceki Türkler Tarafından Kuşatılması”, İstanbul’un Fethi, Fatih ve Dönemi Sempozyumu, (Bildiriler), T.C. Fatih Belediyesi, (İstanbul, 28-29 Mayıs 2006), Fatih Sempozyumları I-II, İstanbul 2007, s. 98-107.

“XIX. Yüzyıl Seyahatnamelerinde Bitlis”, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, (Bitlis, 04-07 Eylül 2006), (Bildiriler), Ankara 2007, s. 285-294.

“Türk Hükümdarı ile Diğer Hükümdarların Yönetim Anlayışlarındaki Farklılıklar”, Tarih Boyunca Lider ve Liderlik Anlayışı Sempozyumu, İ.Ü. Tarih Araştırma Merkezi, 27 Mayıs 2013, İstanbul.

ULUSLARARASI MAKALELER

“19. Yüzyıl Seyyahlarının Eselerinde Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri”, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, C.III, Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Haz: M.Hülagü-G.Alan-S.Demirci-Ş.Batmaz, Erciyes Üniversitesi Yayını No: 153, Kayseri 2007, s. 331–352. (M. Oflaz ile birlikte)

“The Understanding of Political Authority And Administrative Structure (Organization) in The Pre-Islamic Turkıc Countries”, First International Conference on Management and Economics (ICME’08), Epoka University, Proceeding Book Volume-I,  Tirana, 28–29 March 2008,  s. 248–259.

“Batılıların Gözüyle Ahlât ve Tatvan’ın 19. Yüzyıldaki Sosyal, Ekonomik, Siyasi Durumu ve Mimari Eserleri”, I. Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri,  Editör: M.Bilen-V.Gürhan-E.Gümüş, İstanbul 2008, s. 497–524.

“XIX. Yüzyıl Seyahatnamelerinde Hakkâri”, III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu 06–08 Haziran 2007 - Hakkâri, Editör: Oktay Belli, Ankara 2008, s. 337–349.

“Sources of Pre-Islamic Turkish History”,  International Symposium on Sustainable Development June 9-10 2009, Sarajevo, Education Proceedings Volume 2, International Burch University, IBU Pulication, Sarajevo 2009, s. 285-293.

"The Bashkirs in the Travel Books of XIX-th Century", Islamıc Civilization in the Volga-Ural Region, Ufa (Başkırdistan), October 21–22, 2010.

“19. Yüzyıl Seyahatnamelerinde Anadolu’da Beslenme Kültürü”, 5th. International Congress of The International Society for The History of Islamıc Medicine, 25-28 October, 2010 Istanbul-Turkey.