Page 53 - B

Basic HTML Version

XIX. ve XX. yüzyıl batı tarzı tarihçiliğin en büyük
yanılgılarından biri de "barbar" tabirinin çok
kullanılarak yaygınlaştırılmasıdır. Bu tabir ile Asya
bozkır hayat tarzını benimseyen kavimlerin
kastedildiği malumdur. Zaman zaman Bizanslı
müellifler "barbar" tabiri ile Slavları da
kastetmişlerdir
(Frg,21).
Ancak
kelimenin
çağrıştırdığı anlamlar meseleyi farklı noktalara taşıma
gayesi gütmektedir. Burada özellikle vurgulamak
gerekir ki, kavimlerin gerek sosyal yaşam tarzları,
gerek yaşadıkları bölgeler, gerek ekonomik
faaliyetleri, gerekse askeri anlayışları ne olursa olsun
bu şekilde adlandırılmaları doğru değildir. Bu
düşüncenin bütün kavimler için ortaya konulması ve
uyulması gereken evrensel ilim anlayışı haline
gelmesi gerekmektedir. Kaldı ki Türk milletinin
tarihinde bu tip yakıştırmalara malzeme olacak veya
bu adlandırmaları hak edecek en küçük bir iz bulmak
mümkün değildir. Türklerin dünya kültür ve
medeniyetine yaptığı katkılar göz önünde
bulundurulduğunda, insanlık tarihine hizmet eden
ender milletlerden olduğumuz anlaşılacaktır. Bu
cümleden hareketle Bizans kaynaklarında ve