Page 28 - B

Basic HTML Version

İstanbul'a gelmiş ve sarayın teveccühünü kazanmıştır.
585'ten sonra öldüğü tahmin edilen yazar eserini
Süryani dilinde kaleme almıştır. Üç kısımdan oluşan
eserinin ilk iki kısmı kayıptır, ikinci kısmın sadece
özet şeklindeki kısmı mevcuttur. 536-585 yıllarını
kapsayan üçüncü kısım ise günümüze kadar
gelebilmiştir. Bu kısımda Avar ve Türk tarihi hakkında
bilgiler bulunmaktadır. Avar-Bizans münasebetleri ve
Sirmium'un ele geçirilmesi teferruatlı bir şekilde
eserde anlatılmaktadır
[53]
.
Mavrikios
: Bizans İmparatoru Mavrikios (582-602)
tarafından kaleme alınan eser "
Strategikon
" adını
taşımakta olup askeri stratejilerin anlatıldığı önemli
bir kaynaktır. On iki kısımdan oluşan eser, ordunun
teşekkülü, harp usulü ve hileler ile lojistik destekler
hakkında bilgiler sunmaktadır. Ayrıca Avarların askeri
disiplin ve taktikleri konusunda da ayrıntılı
açıklamalar yer almaktadır
[54]
.
John Nikiu:
Bu müellifin "
Chronicle
" adlı bir eseri
bulunmaktadır. Mısır'da doğan John'un VI. yüzyılın
ikinci yarısında yaşadığı bilinmektedir. Hunlar