Page 24 - B

Basic HTML Version

Josua Stylites
: Süryani asıllı yazarın 510-515
yıllarında telif olunan bu
"Kronik"
olarak bilinen
eserinde Hunların 395 yılındaki mücadelesi ve V.
yüzyılın ikinci yarısındaki Bizans-Sasânî savaşlarında
Hunların rolleri hakkında bilgi verilmektedir
[36]
.
Marcellinus Comes
: İllyria
[37]
kökenli olup
İmparator
Justinianos'un
(527-565)
kalem
müdürlüğünü yapmıştır. "
Kronik
" 379-534 tarihleri
arasındaki olayları kapsamaktadır. Ayrıca eseri
kendisinden sonra adı bilinmeyen bir müverrih
tarafından 548 yılına kadar getirilmiştir
[38]
.
Agathangelos:
Ermeni asıllı olan müellif eserini
456 yılında yazmıştır. Bu kıymetli eserde Hun-Sasânî
mücadeleleri ve bu iki topluluğun içinde yapılan
Hıristiyanlığı yayma çalışmaları üzerine ilginç veriler
yer almaktadır
[39]
.
Symeon Metaphrastes
: Eserin orijinal dili
Grekçe olup daha sonra Ermeniceye çevrilmiştir.
317-387 yılları olaylarının anlatıldığı eserde Hunlar'ın
komşuları ile olan mücadeleleri ve Hun toplumu