Page 179 - B

Basic HTML Version

ekonomik ve sosyal yönlerini teferruatlı bir şekilde
ele alan müellif, ülke içindeki iç kargaşalar hakkında
bilgiler sunmaktadır. Bilgiler sistematik bir şekilde
olmamakla beraber eserde Avarların menşei, Bizans
sınırlarına gelmeleri, Kağan'ın elçi göndermesi,
Avarların Bizans şehirlerine saldırmaları ve
yağmalamaları ile Avar-Bizans anlaşmaları üzerinde
durulmaktadır. Yine Balkanlarda önemli bir unsur
olan Slavlar ve Bizans ile olan mücadeleleri, Avar-
Slav ittifakı konu edilmektedir. Bununla beraber
Bizans ile Sasânîler arasında cereyan eden
savaşlar, antlaşmalar ve elçilerin gidiş-gelişleri
Simokattes'in eserinin geniş ölçüde muhtevasını
teşkil etmektedir. Özellikle Sasânî kralı II. Hüsrev
(590-628) ile olan mücadeleler ve hakkında verilen
malumat kayda değer önem taşımaktadır. Therese
Olajos, Simokattes'in bu bilgileri Sasânî kralı Hüsrev
ile aynı dönemde Bizans ülkesinde bulunan Azize
Golindouche'un biyografisini yazan Hierapolis
Psikopos'u Stéphane'ın yazdığı eserden aldığını
belirtir
[299]
. Akademi dünyasında bir arşiv ve
dönemin önemli bilgi kaynağı olarak gösterilen bu