Page 176 - B

Basic HTML Version

ederek Roma tarihini yazmıştır. Simokattes,
Mavrikios'un (582-602) taht yıllarını kaleme alarak
devam ettirdiği bu tarih yazımı geleneği, yedinci ve
sekizinci yüzyıllarda sürdürülememiştir. Bu dönem
hakkındaki bilgiler Patrik Nicephorus'un verdiği özet
bilgilerle ancak öğrenilebilmektedir.
Theophylaktos'un eseri İmparator Mavrikios'un
(582-602) yirmi yıllık imparatorluk dönemini
kapsamaktadır. Mavrikios dönemi olaylarının en
önemli ve tek kaynağıdır. Eserini yazmaya
başladığında, anlattığı olayların üzerinden otuz ile
altmış yıl gibi bir zaman dilimi geçmiştir. Nitekim
eserin 628-638 tarihleri arasında yazıldığı
belirtilmektedir
[292]
. Bu açıdan düşünüldüğünde
kendisinin bizzat görmediği olayların bir kısmını
dönemin farklı kaynaklarından elde ettiği, kulaktan
dolma bilgiler ve sözlü bilgilere dayandırdığı
söylenebilir. Nitekim Anchialos ve çevresine yapılan
akınlarda Avar Kağanı'nın bölgedeki sıcak suya
sahip hamamları yıktırmadığı şeklindeki bilgi, yazarın
şifahi
olarak
edindiği
bilgi
şeklinde
belirtilmektedir
[293]
. Ancak bu zaman dilimi olayların