Page 174 - B

Basic HTML Version

Theophylaktos Simokattes'in konumuzla ilgili olan
eseri VI. yüzyılın ikinci yarısı Bizans tarihi açısından
oldukça önemli bir eserdir. Bu dönemde
Balkanlarda Slav ve Avar saldırıları, doğuda ise
Sasânîlerin saldırıları söz konusudur. VI. yüzyılın ikinci
yarısında Bizans İmparatorluğu siyasi ve askeri
olarak zor bir dönem geçirmektedir. Tarihin bu
önemli dilimi; Orta Asya'dan gelen Avarların Tuna'nın
kuzey kısımlarını işgal etmeleri, Bulgar kavimlerinin
tehdidi, Slavların Avarlarla işbirliği yaparak Bizans
topraklarına gerçekleştirdikleri akınlar ve doğuda
Sasânîlerle olan mücadeleler dolayısıyla, Bizans
imparatorlarının para ve siyasi entrikalarla dolu bir
mücadeleye giriştikleri dönem olarak hafızalarda yer
almasına sebep olacaktır.
Bu eserin daha önce I. Bekker (Bonn Corpus
edition, Bonn 1834) tarafından Latince tercümesi
yayınlanmıştır. Ancak bu tercüme eksik olmakla
beraber, izaha muhtaç olmasından dolayı da yeterli
görülmemiştir. Simokattes'in ilk tercümelerinden biri
de L. Cousin tarafından Fransızcıya tercüme