Page 16 - B

Basic HTML Version

malûmat
bulabileceğimiz
eserler
vücuda
getirmişlerdir. İslamiyet öncesi Türk tarihi üzerine
yapılan araştırmaların büyük kısmı Bizans
kaynaklarından istifade edilerek hazırlanmıştır.
Özellikle bu kaynaklar özel isimlerin kaydedilmesi
bakımından Çin yıllıklarına göre daha kıymetlidirler
[2]
.
Bununla beraber Türk tarihinin önemli kaynaklarının
bir kısmını da Çin
[3]
, Rus
[4]
ve Arap
[5]
kaynakları
oluşturmaktadır. Bu konuda oldukça geniş
araştırmalar
ve
tercümeler
yapılmış
ve
yayınlanmıştır
[6]
.
Türk tarihi hakkında en eski bilgileri Herodot'un
İskitya'dan
bahsettiği
bölümde
bulmak
mümkündür
[7]
. Sonrasında Pomponius Mela
[8]
,
Strabon ve Plinius'un eserlerinde muhtemelen
Türklere ait olduğu düşünülen bilgiler mevcuttur.
Milattan sonra ikinci yüzyılda Ptolemaios ve
Dionysios Periegetes Hazar Denizi çevresine
yayılan Hunlar hakkında bilgi vermektedirler. Yine
Ermeni kaynaklarından Agathangelo'nun 456
yıllarında kaleme aldığı eserde, daha sonra aslında
Grekçe yazılan fakat Ermeniceye çevrilen Symeon