Page 14 - B

Basic HTML Version

Anayurt Asya'da milat öncesi asırlara dayanan milli
yaşam süreci, Türklerin milat sonrası batıya doğru
başlayan ve farklı mecralara doğru kayan yeni
yaşama biçimleri ile devam etmiştir. Yeni yurtlar,
yeni otlaklar, yeni ülkeler belki de yeni vatanlar bulma
gayesi ile birkaç asır boyunca devam eden bu göçler
günümüz Moğolistan içlerinden başlayarak Hazar
Denizi ile Ural-Altaylar arasında kalan ve tarihte
Kavimler Kapısı olarak adlandırılan yol güzergâhı
üzerinden gerçekleşmiştir. Hazar Denizinden
başlamak suretiyle Karadeniz'in kuzeyinden Karpat
Havzasını da içine alacak şekilde Transilvanya
ovalarına kadar uzanan sahalarda cereyan eden
yürüyüş, bu coğrafyanın kaderini de derinden
etkilemiştir.
Öncelikle IV. asırda Hunların başlattığı bu tarihi
adım Sabarlar, Kutrigurlar, Utigurlar ve VI. asırda
Avarlar ile devam etmiştir. Daha sonraki
dönemlerde bu toplulukları diğer Türk kavimlerinden
Bulgarlar, Hazarlar, Peçenekler, Oğuzlar ve
Kumanlar takip etmişlerdir. Doğu Avrupa'ya gelen