Page 11 - B

Basic HTML Version

yapılan çevirisinden Türkçeye kazandırılması
gerekmektedir.
Hazırladığımız bu kitap iki kısımdan oluşmaktadır.
İlk kısımda Menandros Protektor'un hayatı, eseri ve
Türklerle ilgili verdiği bilgiler yer almaktadır. İkinci
kısımda ise Theophylaktos Simokattes'in hayatı,
eseri ve Türk kavimleri hakkındaki malûmatın çevirisi
bulunmaktadır. Gerek metin içinde gerekse
dipnotlarda asıl metne sadık kalmak suretiyle, bu
kaynakları İngilizceye çeviren müelliflerin dipnotlarının
haricinde, araştırmacıların ve okuyucunun eseri daha
iyi anlaması için, açıklamalar ve eklemeler
yapılmıştır.
Bu eserin oluşturulmasının gayesi Türk tarihi ve
Bizans tarihi üzerine yapılan çalışmalara bir katkı
sağlamaktır. Elbette yeterli olduğunu iddia etmek
mümkün değildir. Ancak eksiklikleri ve hataları ile
beraber bir boşluğu dolduracağına olan inancımız
tamdır. Eserin ortaya çıkmasında büyük desteğini
gördüğüm hocalarım Prof. Dr. Abdülkadir Donuk
Bey'e ve Doç. Dr. Mualla U. Yücel Hanım'a çok